• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Дирекција за развој на технолошко иднустриски зони

– Изведба на внатрешна гасоводна мрежа на локација ТРИЗ Скопје 1 “Бунарџик”.

– Изработка на Основен проект за Мерно-Регулациона станица на природен гас.

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на мерно регулациона станица и систем за одоризација на внатрешна гасоводна мрежа на локација “ТРИЗ Скопје 1-Бунарџик

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на систем за греење и ладење: чилер и вентилоконвектори.

– Изведба на внатрешна гасоводна мрежа на локација ТРИЗ Скопје 2 “Бунарџик 2”.

– Одржување на гасовод во СЕЗ „Бунарџик” 1 и 2.

– Набавка и вградување на одорант

 

Локација: Скопје
Клиент: Дирекција за развој на технолошко иднустриски зони