• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Град Скопје

– Изработка на Основен проект за гасна котлара за средно училиште: „Арсение Јовков”.

– Изработка на Основен проект за гасна котлара за средно училиште „Зеф Љуш Марку”.

– Проектирање на гасна котлара за СУГС „Панче Караѓозов“ со вклучена ревизија.

– Проектирање на гасна котлара за СУГС „Марија Кири Склодовска“ со вклучена ревизија.

– Проектирање на гасна котлара за средно училиште СУГС „Владо Тасевски“ со вклучена ревизија.

 

Локација: Скопје
Клиент: Град Скопје