• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Johnson Matthey

– Изработка на Основен проект за котлара за работа на природен гас, изведба и пуштање во работа на гасовод и гасна инсталација,

– Изработка на Основен проект за гасовод  и гасна котлара.

– Изведување и пуштање во работа на гасовод од челични цевки: ф168,3 мм должина 100метри и останата гасна опрема.

– Проектирање и Изградба на приклучен гасовод за нов дел од фабриката.

– Поврзување на новоизграден гасовод со постоечкиот.

– Набавка и изведба на Гасна инсталација

 

Локација: Скопје
Клиент: Johnson Matthey