• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Министерство за здравство на Р.С.Македонија

– Изработка на Основен проект за гасна котлара во Клинички центар „Мајка Тереза”- Скопје

– Изведба на реконструкција на котлара на  клиничка болница – Битола

 

Локација: Скопје
Клиент: Министерство за здравство