• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

НОВАТЕК

– Изработка на основен проект за гасовод, гасна котлара и МРС.

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на МРС со капацитет 250 м3/h, гасовод, гасна рампа и останата опрема.

 

Локација: Скопје
Клиент: Новатек