• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

РЕК Битола

Модернизација на РЕК Битола

БЛОК бр.3

 Производство и испорака на:

 • Канали за јаглен
 • Канали за воздух
 • Делови за 6 Мелници
 • Челични конструкции
 • Цевки
 • Колена

 

Демотажа  и Монтажа на:

 • Горилници
 • Делови од котелот под притисок
 • Канали за воздух
 • Канали за јаглен
 • Мелници
 • Прегревач на воздух (Luvo)
 • Tip Grate
 • вклучувајќи и демонтажа и монтажа на термоизолација и шамотирање

– Изработка на инфраструктурни и основни проекти со вклучена ревизија и тоа:

– Проект за инфраструктура за транспортен вреловод и вреловодна дистрибутивна мрежа, со вклучена ревизијa

– Основен проект за изградба на транспортен вреловод, примарна и секундарна мрежа, примарна пумпно топлинска станица на Битола, (ППТС), локални. Примопредавателни пумпно топлински станици за населбите Новаци и Логоварди, Локална примопредавателна пумпно топлинска станица за потребите на стаклениците со вклучена ревизија, и

– Основен проект за изградба на вреловодна станица во РЕК Битола со моќност од 200 MWt и нејзино поврзување со системот на ТЕ Битола, со вклучена ревизија

– Ремонтни активности во РЕК Битола за 2014 год

– Репарација на млински кола

– Ремонтни активности во  РЕК Битола

– Ремонтни активности во РЕК Битола за 2017-2018 год

– Испорака на керамичка волна

 

Локација: Битола
Клиент: ЕЛЕМ