• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Са & СА Компани

– Изработка на Основен проект за греење, ладење.

– Испорака и монтажа на опрема за инфрацрвено греење: гасни греалки со темно зрачење во сервисот за возила (260 kW).

– Испорака и монтажа на опрема во гасна котлара (500 kW).

 

Локација: Скопје
Клиент: Са & СА Компани