• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Специјална болница за хируршки болести – ФИЛИП ВТОРИ

– Проектирање (Изработка на основен машински проект, набавка на опрема и комплетна изведба на термо-технички инсталации: бунарски пумпи, топлински пумпи, чилери, машинска сала и цевен развод; воздушни инсталации: клима комори, канали за дистрибуција на воздух, хепа филтри; индукциони дифузори; гасна котларница, машинска сала (на кров), гасна инсталација и подготовка на санитарна топла вода

 

Локација: Скопје
Клиент: ФИЛИП ВТОРИ