• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Пивара Скопје

– Изградба на приклучен гасовод.- Изведена комплетна реконструкција на постоечката опрема во котлара за работа на природен гас.
– Вкупно инсталирана снага: 36 MW.
– Набавка и пуштање во работа на 2 горилника SAACKE тип SKVG 100, со капацитет 1.1 MW.

– Изработка на Основен проект за гасна котлара.

– Демонтажа на постоечки котел и арматура во котлара.

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на парен котел ОРО 10 СА производ на ТПК – Хрватска со капацитет 10 t/h и гасен горилник SAACKE и останата пратечка опрема: цевки, вентили, пумпи идр. Дог. 31/2011

– Изработка на основен проект за нова гасна котлара на локација –погон Кока Кола.

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на опрема: парен котел со капацитет 5 t/h, горилник и останата арматура за гасна инсталација на локација Кока Кола

– Изградба на приклучен гасовод.

– Изработка на главен проект за греење на административен и тренинг центар.

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на опрема за греење на природен гас (Vaillant гасни кондензациски котли).

– Набавка и изведба на Гасна инсталација

– Изработка на Основен проект за гасна котлара.

– Демонтажа на постоечки котел и арматура во котлара.

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на парен котел ОРО 10 СА производ на ТПК – Хрватска со капацитет 10 t/h и гасен горилник SAACKE и останата пратечка опрема: цевки, вентили, пумпи и др.

 

Локација: Скопје
Клиент: Пивара Скопје