• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ТРИМО

– Изведување и пуштање во работа на термотехнички инсталации:

  1. парна котлара (капацитет 2 х 5 t/h) и топловодна котлара (2 х 560 kW).
  2. климатизација на адм. oбјект.
  3. вентилација на прозводна хала и магацин.
  4. ладење и греење со вентило­конвектори.

– Изведување и пуштање во работа на термотехнички инсталации во Административен објект (два чилери YORK со капацитет 275 kW) и опрема за автоматско управување на вградената опрема во котларата

 

Локација: Битола
Клиент: Тримо - Сокомак