• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Цементарница УСЈЕ – групација Титан

– Набавка и монтажа на мазутен резервоар 300 м3, цевна инсталација комплет со потребна арматура.

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на гасна опрема и гасна инсталација.

– Набавка и изведба на кондензен резервоар

 

Локација: Скопје
Клиент: Цементарница УСЈЕ