• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ФЗЦ “11 Октомври”

 • Котларница
  • Гасификација на котларница со капацитет 22 MW
  • Набавка и пуштање во работа на 4 горилника SAACKE тип SKVJG 55, со капацитет 6 MW
 • Погон за поцинкување на цевки
  • Изградба на приклучен гасовод со притисок 4 бари
  • Монтажа на дволиниска редукциска станица и гасификација на печка за топење на цинк
  • Инсталирана снага на печката 1.3 MW
 • Погон за битуменска површинска заштита на цевки
  • Изградба на приклучен гасовод со притисок од 4 бари
  • Монтажа на еднолиниска редукциска станица, монтажа на гасна горилничка опрема на казани за топење на битумен
  • Инсталирана снага на горилничката опрема 1.0 MW
 • Погон за топло валање на профили
  • Адаптација за работа на природен гас на печка за жарење на цевки
  • Инсталирана снага на печката: 25 MW
 • Погон 610 и погон за површинска заштита на цевки
  • Адаптација за работа на природен гас на 650 инфра греалки, со вкупно инсталирана снага од 9.5 MW
 • Изработка на Основен проект  за гасна котлара.
 • Испорака и монтажа на топловодна и гасна опрема за котлара: со котел со капацитет 1.5 MW.

 

Локација: Куманово
Клиент: ФЗЦ “11 Октомври”