• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Витек

– Изработка на основен проект за гасовод, гасна котлара и МРС.

– Набавка, испорака и пуштање во работа на МРС со капацитет 300м3/h.

– Набавка и изведба на Гасна инсталација

– Изведба на Гасна инсталација

 

 

Локација: Скопје
Клиент: Витек